Konzultant Personálních procesů

PERSONÁLNÍ AUDITOR


Personální audit je pojem používaný pro jednorázovou analýzu zaměstnaneckých pozic v organizaci.

Personální audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybranou část organizace (vybrané organizační jednotky), může mít různé cíle a přínosy podle aktuálních potřeb organizace. Je to jeden z nástrojů ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace, při kterém používáme kombinace technik: Assessment centra, mystery metody, individuální pohovory. 

Nejčastější důvody realizace personálního auditu:

 • Zvýšení výkonnosti organizace jako celku a optimalizace lidských zdrojů.
 • Optimalizace nákladů a redukce počtu pracovníků.
 • Zlepšení systému řízení lidských zdrojů v organizaci včetně motivačního/ odměňovacího systému.
 • Vytvoření podkladů pro individuální rozvoj a talent-management pracovníků.
 • Posílení systémového využívání motivačních nástrojů ve společnosti.

Personální audit je zaměřený zejména na:

 • Personální procesy.
 • Vyhodnocení aktuálního stavu lidských zdrojů v organizaci.
 • Úroveň kvality pracovníků - matice kompetencí a znalostí.
 • Správnost nastavení rozsahu pravomocí a zodpovědnosti pracovníků.
 • Efektivitu využití zaměstnanců.
 • Přiměřenost množství zaměstnanců (nedostatečnost nebo nadbytek) - stanovení optimálních personálních kapacit.

Výstup definujeme individuálně na základě požadavků, nejčastěji ve formátu:

 • Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici?
 • Jak je nastavený systém řízení lidí v organizaci?
 • Kolik pracovníků je třeba mít v organizaci/organizační jednotce, aby zvládli současný objem práce?

Typické výstupy z personálního auditu jsou:

 • Optimalizované a aktualizované popisy pracovních míst včetně nové specifikace pracovních náplní
 • Mapa procesů a činností v organizaci - Mapa kompetencí pracovníků a organizačních jednotek
 • Identifikace kvalifikačních deficitů - soft/hard skills
 • Kompetenční model
 • Přehled o vytíženosti vybraných částí organizace
 • Posouzení úrovně vedení - management; hodnocení; ...
 • Návrh na redukci nadbytečných a naopak návrh na vytvoření nových pracovních míst tam, kde jsou podle auditu potřebná
 • Identifikace slabých míst (popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, nedostatečné komunikace apod.)
 • Doporučení a návrhy opatření ke zlepšení (závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování stavu i návrhy na zlepšení)
 • Implementace – podpora v implementaci (obsahuje návrh způsobu zapojení pracovníků do změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky apod.)
 • a další
Potřebujete pomoci s personálním auditem?
Kontaktujte mne e-mailem nebo volejte. I když si myslíte, že byste "jen možná" mohli potřebovat personálního konzultanta, kontaktujte mne.
Dokážu během prvních 5 minut říct, jestli vám mohu pomoci. První konzultace je zdarma, takže nemáte co ztratit - kromě možná celé řady spletitých procesů.
"S paní Bakovou jsme řešili vzdělávání zaměstnanců v oblasti Soft skills, konkrétně, školení Time managementu, školení chování techniků k zákazníkům, obchodní školení a školení vedoucích pracovníků. Školení probíhalo dle předem odsouhlasených osnov dle návrhu paní Bakové.

Paní Baková nám pomohla sjednotit terminologii v daných oblastech mezi všemi zaměstnanci, což zrychluje a usnadňuje komunikaci, všichni jsme tzv. „na jedné vlně“. Dále jsme si zopakovali a doplnili vzdělání v těchto oblastech. Kladli jsme důraz na chyby, které se opakují u mnoha zaměstnanců.
Nejvíce jsme ocenili znalosti paní Bakové vycházející z praxe, perfektní připravenost na školení a to materiální a zejména znalostní a veselou mysl. :)"
                                                                                                                                                                                                        2.1.2019 AXENTA a.s., Ing. Lukáš Přibyl, CEO